D’LAKU invitéiert Iech häerzlech op hier

Generalversammlung

den 30. MÄERZ 2023

SEBES, Eschduerf – 14:00-16:00

a Präsens vun der Madamm Minister Joëlle WELFRING
 a vum Här Minister Claude Haagen

Umeldung: Bis den 28. Mäerz um 89 93 31-300 oder via info@laku.lu

All d’Détailer fannt dir an éiser Invitiatioun.